Strona Główna RUINY I ZAMKI
Istniejące i nie istniejące zamki, pałace i dwory w Polsce i na jej dawnych Kresach..

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamek Tenczynek w Rudnie - woj. małopolskie.
Autor Wiadomość
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2010-05-06, 14:13   Zamek Tenczynek w Rudnie - woj. ma?opolskie.

Od wielu lat zamek w Rudnie potrzebuje wsparcia. Niestety gmina, do której nale?y nie chce mie? z tym nic wspólnego i próbuje si? go pozby?. Lecz paradoks jest taki, ?e ci którzy by go ch?tnie przej?li ( np. Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn) nie mog? tego zrobi? natomiast dostaj? go ci, którzy tak jak i gmina wcale go nie chc? (Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Krakowie ). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna?o na pocz?tek kilkaset tysi?cy z?otych lecz mo?e je wzi?? tylko w?a?ciciel a do tej pory jest to w?a?nie gmina, która zamku nie chce. Budowla niszczeje, spór trwa i chyba wszyscy oprócz Stowarzyszenia czekaj? a? problem sam si? rozwi??e tzn. zamek a raczej to co z niego zosta?o samo si? rozpadnie. I po k?opocie.

http://www.ruinyizamki.pl...tu/tenczyn.html

Z ostatniej chwili (08.05.2010): Urz?dnicy z gminy Krzeszowice zdecydowali wycofa? jednak decyzj? o rezygnacji z zamku a nawet przeznaczyli na ten cel 700 ty?. z? z refundacji z Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oprócz tego dochodzi jeszcze 700 tys. z? dotacji z programu "Dziedzictwo kulturowe" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak wi?c na zabezpieczenie ruin zamku "Tenczyn" w Rudnie uda?o si? zdoby? 1,4 miliona z?otych. Teraz trzeba je jeszcze m?drze ulokowa?.


panorama tenczyn.jpg
Zdj?cie panoramiczne zamku zrobione z jego dziedzi?ca.
Plik ściągnięto 29 raz(y) 14,73 KB

 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2010-07-11, 08:46   Zamek Tenczyn

Oto list ze Stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn" z 07.07.2010

Z przyjemno?ci? informujemy i? na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pojawi?a si? wiadomo?? o wyborze przez Gmin? Krzeszowice oferty która wygra?a przetarg na I etap prac zabezpieczaj?cych Tenczyn.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót w zakresie:przygotowania terenu pod ustawienie rusztowa?, monta? i demonta? rusztowa?, zabezpieczenia (osiatkowanie) odspojonych warstw licowych i osypuj?cych si? w?tków ?cian, sklepie? i ?uków, niwelacji terenu przy po?udniowej elewacji budowli p?n. - zach. ok. 1 m, odgruzowania wn?trza pomieszcze? budowli, zabezpieczenia i reperacji sklepienia kolebkowego , naprawy ?ciany w naro?niku p?d. - wsch., kotwienia ?cian, uzupe?nienia, reperacji,
przemurowania murów z kamienia (rumosz) lub cegie?, u?o?enia dachówki ceramicznej, karpiówki na Wie?y Bramnej zgodnie z technologi?, odtworzenie schodów w Wie?y Bramnej, wykonania iniekcji szczeliny (p?kni?cia) zapraw? cementowo - wapienn? i kotwi? kotwami, oczyszczenia, uzupe?nienia ubytków i nadmurowania korony murów, wykonania iniekcji hydrofobowej w?tków ceglanych.

Mimo ?e prace zabezpieczaj?ce obejmuj? niewielk? cz??c zamku liczymy i? jest to pocz?tek kompleksowego planu zabezpieczenia ca?ego zabytku.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2010-10-05, 11:42   

Oto list ze Stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn" z 04.10.2010
Trwa remont barbakanu na zamku Tenczyn, wyniki prac s? imponuj?ce.
Poni?ej link do prezentacji fotograficznej barbakanu przed i w czasie prac zabezpieczaj?cych.
Pozostaje liczy? i? Gmina Krzeszowice postara si? o ?rodki na zabezpieczenie pozosta?ych budowli wchodz?cych w sk?ad zamku i ?e ca?y zabytek doczeka si? gruntownych prac konserwatorskich.
http://picasaweb.google.p...283293944659698
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2010-12-10, 11:34   Kolejna publikacja

W "Tygodniku Powiatu Krakowskiego" (dodatku do Dziennika Polskiego) z dnia 27.11.2010 r. ukaza? si? obszerny artyku? Piotra Subika pt. "Na zamku Tenczyn w Rudnie praca wre". Autor dokona? w nim podsumowania tegorocznych efektów walki o ocalenie Tenczyna zaznaczaj?c i? dla zabytku by? to czas prze?omowy. Artyku? ten mo?na znale?? w wydaniu internetowym Dziennika Polskiego, na naszej stronie publikujemy go dzi?ki uprzejmo?ci Redakcji Dziennika Polskiego i WYDAWNICTWA JAGIELLONIA SA. W artykule jest te? mowa o konieczno?ci zaanga?owania si? w ratowanie Tenczyna Urz?du Marsza?kowskiego do którego Gmina Krzeszowice z?o?y?a wniosek o dotacj? i Ministerstwa Kultury które wspó?finansuje obecne prace.
Zainteresowanych zapraszam na nasz? stron?:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/index.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-01-10, 14:45   Pro?ba Stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn".

Up?yn?? kolejny rok dzia?alno?ci Stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn". Okaza? si? on prze?omowym okresem dla zamku Tenczyn gdy? w drugiej po?owie 2010 r.staraniem Gminy Krzeszowice rozpocz??y si? pierwsze prace zabezpieczaj?ce o które tak d?ugo walczyli?my.
Najbli?szym zadaniem jakie chcemy zrealizowa? jest zabezpieczenie niszczej?cej kaplicy zamkowej z XVII w. Podstawowe prace zabezpieczaj?ce wymagaj? sumy ok. 150 tys. PLN, kwot? t? mo?emy zdoby? jedynie dzi?ki ofiarno?ci darczy?ców którzy zechc? przy??czy? si? do tej inicjatywy. Dlatego te? zwracamy si? do wszystkich mi?o?ników Tenczyna o finansowe wsparcie tego projektu. Ka?da, nawet najmniejsza wp?ata jest dla nas cenna i liczymy na hojno?? osób którym los Tenczyna nie jest oboj?tny.

Szczegó?y znajdziecie tu:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/wiad14.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-01-30, 19:39   Brak pieniedzy

Ani Urz?d Marsza?kowski, ani Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie dadz? pieni?dzy na przeprowadzenie drugiego etapu zabezpieczenia ruin zamku "Tenczyn" w Rudnie. B??dy formalne zawarte we wniosku z?o?onym przez Gmin? Krzeszowice do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawi?y ?e Tenczyn nie dosta? ministerialnego dofinansowania.

Z kolei wniosek o dofinansowanie z?o?ony do Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zyska? nisk? ocen?, znalaz? si? poza pierwsz? dziesi?tk? nawet na li?cie rezerwowej.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
  Wysłany: 2011-07-19, 21:44   Pomy?lna wiadomo??

Mi?o?nicy Tenczyna,

Z ogromn? przyjemno?ci? informuj? i? Gmina Krzeszowice odnios?a sukces w walce o dotacj? z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II etap zabezpieczenia ruin zamku w Rudnie. Na kilkaset wniosków gmina Krzeszowice uzyska?a po Muzeum HistorycznymGda?ska najwi?ksz? z przyznanych promes na dotacj? w wysoko?ci 300.000,00 z? na 100 % kosztów kwalifikowanych.

Miejmy nadziej?, ?e kolejne etapy III, IV …itd.. równie? b?d? zako?czonesukcesem i za kilka lat pozwol? odrestaurowa? dalsze elementy tegocennego dla ziemi krzeszowickiej i ma?opolski zabytku.

Urz?dnikom Gminy Krzeszowice nale?? sie s?owa uznania i gratulacje za ?wietnie wykonan?
prac?.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-10-11, 14:05   Projekt "Nasz Tenczyn" na finiszu

Dobiega ko?ca projekt edukacyjny pod nazw? „Nasz Tenczyn”zorganizowany przez stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”. Projekt który trwa od marca 2011 r. obejmowa?
przeprowadzenie w szko?ach gminy Krzeszowice 16 warsztatów historycznych na temat zamku Tenczyn i roli rodu T?czy?skich w historii Polski.

Celem g?ównym warsztatów historycznych „Nasz Tenczyn” by?o zwi?kszenie wiedzy m?odzie?y szkolnej z terenu gminy Krzeszowice na temat warto?ci kulturalno-historycznej zamku Tenczyn - obiektu b?d?cego cz??ci? polskiego dziedzictwa narodowego a znajduj?cego si? w naszym regionie.

Podczas warsztatów w sze?ciu szko?ach gminy Krzeszowice przedstawiane by?y w ciekawy, atrakcyjny dla m?odych ludzi sposób dzieje zamku Tenczyn na przestrzeni wieków, wraz z histori? zamieszkuj?cego go rodu T?czy?skich. Du?a cz??? przekazywanych w czasie warsztatów informacji mia?a form? interesuj?cych ciekawostek – m?odzie? dowiadywa?a si? mi?dzy innymi ?e zamek Tenczyn stoi na obwodzie krateru wulkanu a do r?k s?uchaj?cych trafia?y kamienie wulkaniczne zebrane w okolicy zamku. Przedstawiana by?a te? historia obrony zamku podczas „Potopu” i poszukiwania przez Szwedów skarbów koronnych na jego terenie. W dalszej cz??ci warsztatów m?odzie? wype?nia?a krzy?ówk? z pytaniami dotycz?cymi historii zamku Tenczyn, uk?ada?a puzzle z jego widokiem, lepi?a zamek z plasteliny, a tak?e rysowa?a herb T?czy?skich - topór. W czasie warsztatów mo?na by?o tak?e zwiedzi? zamek Tenczyn dzi?ki przygotowanej przez stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” trójwymiarowej, elektronicznej makiecie obiektu.

Z warsztatów historycznych „Nasz Tenczyn” skorzysta?o 320 uczniów. Ich efektem jest lepsze poznanie przez m?odzie? lokalnej historii i wzmocnienie wiedzy na temat warto?ci historycznej zamku Tenczyn. Du?e zainteresowanie projektem ze strony szkó? spowodowa?o ?e Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” planuje przeprowadzenie w przysz?ym roku kolejnej edycji projektu w którym we?mie udzia? 400 dzieci. Projekt warsztatów historycznych „Nasz Tenczyn” wykonany zosta? przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice, która na jego realizacj? przekaza?a 2 904 PLN.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-10-20, 16:15   Ruszy?y kolejne prace

Na Tenczynie znowu pojawi?y si? rusztowania - w?a?nie rozpocz??y si? prace w ramach II etapu projektu zabezpieczenia ruin prowadzonego przez Gmin? Krzeszowice. Roboty budowlane obj??y cz??? korytarza obronnego (pomieszczenie bezpo?rednio za barbakanem oznaczone na planach jako 1-19) oraz budowl? pó?nocno zachodni? (1-17). Prace przewiduj? min. zamurowanie wyrw i uzupe?nienie korony murów w pomieszczeniu 1-19, zabezpieczenie korony murów, wykonanie w nim sklepienia i wylewki , wykonanie schodów terenowych prowadz?cych stamt?d na dziedziniec zamku oraz wyrównanie korony murów budowli pó?nocno-zachodniej. Prace finansowane s? przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o..._Tenczynie.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-11-17, 11:04   Zaproszenie na prezentacj?

Mi?o?nicy Tenczyna,

Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn" i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach zapraszaj? na prezentacj? której tematem b?dzie historia Tenczyna i rodu T?czy?skich jaka odb?dzie si? w pi?tek 25 listopada 2011 r. B?dzie ona przeprowadzona w atrakcyjnej multimedialnej formie i pozwoli na zapoznanie si? z niezwykle ciekawymi dziejami najcenniejszego zabytku znajduj?cego si? na terenie Gminy Krzeszowice.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/wyklad_tenczyn.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-01-07, 15:33   Gmina Krzeszowice z?o?y?a kolejny wniosek o dotacj?.

W listopadzie 2011 Gmina Krzeszowice z?o?y?a do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o dofinansowanie zabezpieczenia Tenczyna w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe. Pan Andrzej ?bik - naczelnik wydzia?u inwestycji w krzeszowickim magistracie ujawni? i? wniosek pozytywnie przeszed? ocen? formaln?. Warto?? projektu wynosi 1047675.08 PLN i ma on by? w ca?o?ci pokryty ze ?rodków MKiDN.

Projekt przewiduje wykonanie nast?puj?cych prac zabezpieczaj?cych:

1. Korytarz obronny - pom. 1-20 (oczyszczenie murów z ro?linno?ci wrastaj?cej w spoiny i szczeliny, wymurowanie wyrw i uzupe?ninie korony murów nr 38 i 39, spoinowanie murów nr 38 i39 z dwóch stron, naprawa 6 strzelnic i 5 kominków (doprowadzi? do stanu jak w pomieszczeniu 1-19), wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie obróbek z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej i okapników z tytan-cynku)

2. Wie?a Bramna - reperacja ?cian nr 6,7,8 i 9 (oczyszczenie murów z ro?linno?ci wrastaj?cej w spoiny i szczeliny, naprawa muru - ?ciany nr 6, 7, 8 i 9 z zewn?trz i od strony klatki schodowej, odbudowa przypór na Wie?y Bramnej)

3. Budynek pó?nocno zachodni (usuni?cie z budynku pó?nocnozachodniego pom. 0-16 i 0-17 gruzu i ziemi wraz z odwozem do 1 km, reperacja sklepienia wpom. 0-17, naprawa pod?ogi w pom. 1-17 wraz z wykonaniem nowych warstw, reperacja ubytków w ?cianach nr 33 i 35 w pom. 1-17, wykonanie ?uku gotyckiego kamiennego wraz z oparciem ?uku w pom.0-16, wykonanie ?uku z cegie? gotyckich opartego na ?cianie nr 33 i 38 nad pom. 2-17, oczyszczenie murów z ro?linno?ci wrastaj?cej w spoiny i szczeliny - ?ciany nr 28, 33 i 38, wymurowanie wyrw i uzupe?ninie korony murów nr 28, 33 i 38, spoinowanie murów nr 28, 33 i 38 z dwóch stron, naprawa elementów okien i kominków wbBudynku pó?-zach).
Pan Andrzej ?bik przewiduje i? w przypadku otrzymania dotacji Tenczyn móg?by by? udost?pniony zwiedzaj?cym w 2013 r.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-01-07, 15:36   Pe?ny projekt zabezpieczenia Tenczyna.

Pe?ny projekt zabezpieczenia Tenczyna autorstwa Pa?stwa Filipowiczów mo?na zobaczy? tu: Projekt zabezpieczenia Tenczyna
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-01-07, 15:39   B?d? pieni?dze na remont zamku w Rudnie?

Dzi?ki 300 tys. z? dotacji z Ministerstwa Kultury uda?o si? wyremontowa? baszt? wjazdow? zamku w Tenczynie. Teraz urz?dnicy z Krzeszowic z?o?yli wniosek o 1 mln. z? dofinansowania na remont zamku. Jakie s? szanse na te pieni?dze?

Zamkowi Tenczyn wci?? jeszcze bli?ej do wiej?cego groz? zamczyska w Otranto ni? Wersalu czy cho?by Wawelu. W starych murach miast t?umu turystów hula tylko wiatr.

Ale przecie? nie od razu zamek zbudowano i nie od razu da si? przywróci? jego ?wietno?? - mówi? odpowiedzialni za niego krzeszowiccy urz?dnicy i zapewniaj?, ?e odnowione fragmenty najlepiej ?wiadcz?, ?e pierwszy milion z?otych, jaki na ratowanie zabytku da?o ministerstwo kultury, nie poszed? na marne i obiecuj?, ?e nie spoczn? na laurach.

Niestety w tym miejscu pojawia si? g?os sceptycyzmu wojewódzkiego konserwatora zabytków, który przypomina, ?e od dobrze napisanego wniosku o pieni?dze do ich dostania droga daleka. By? mo?e - odpowiadaj? urz?dnicy - ale gminy po prostu nie sta? na to, by inwestowa? w zamek pieni?dze cho?, jak przypominaj?, to oni postarali si? o kosztowny plan renowacji zamku i to oni uporz?dkowali poro?ni?ty do niedawna g?stymi chaszczami zamkowy dziedziniec. A jak zauwa?aj? cz?onkowie stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn", dawna siedziba Lubomirskich, Czartoryskich i Potockich to dziedzictwo ca?ego narodu.
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-01-19, 09:47   Przeka? 1% podatku

Mi?o?nicy Tenczyna,

Z przyjemno?ci? informujemy i? zgodnie z postanowieniem S?du Rejonowego dla Krakowa ?ródmie?cie w Krakowie XI Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego z dnia 16.11.2011 r. stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn" uzyska?o status Organizacji Po?ytku Publicznego. Dlatego ju? w tym roku 1 % podatku za 2011 r. mo?na przekazywa? bezpo?rednio na nasze stowarzyszenie.
Gor?co apelujemy o przekazanie 1 % podatku za 2011 r. na dzia?alno?? stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn". Liczy si? dla nas ka?da z?otówka, niestety w czasach w których ?yjemy pieni?dze s? nieodzowne w prowadzeniu ka?dej, nawet najszlachetniejszej dzia?alno?ci.

Nasz numer KRS jest nast?puj?cy: 0000332177

Za pieni?dze z 1 % zebrane w zesz?ym roku uda?o nam si? wykona? reprodukcj? portretu Stanis?awa T?czy?skiego w skali 1:1 http://www.ratujtenczyn.o..._czy_skiego.pdf
Obraz chcieliby?my umie?ci? w przysz?ym muzeum na Tenczynie. Od ka?dego z nas zale?y czy i kiedy to muzeum powstanie.
Szczegó?y dotycz?ce 1 % podatku znajduj? si? tu:
http://www.ratujtenczyn.org.pl/jeden_procent.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-02-06, 21:55   

W dniu 3 lutego 2012 r. na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zosta? zamieszczony wykaz wniosków, które otrzyma?y dotacj? w dziedzinie Ochrona zabytków z programu Ministra na 2012 rok.Wniosek Gmin? Krzeszowice na „III etap prac konserwatorskich i robót budowlanych w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn w Rudnie” otrzyma? jedn? z najwy?szych dotacji na z?o?onych w tym naborze 1038 wniosków oraz bardzo wysok? ocen? ministerstwa. Dotacja na ratowanie Tenczyna zosta?a przyznana w wysoko?ci 900 000,00 z?. Urz?dnikom Gminy Krzeszowice nale?? si? wyrazy uznania za sukces który jest wynikiem systematycznych stara? na rzecz pozyskania ?rodków na zabezpieczenie Tenczyna. Jest to kolejny dowód pokazuj?cy i? wspólne dzia?ania organizacji pozarz?dowych lobbuj?cych przedsi?wzi?cia oraz nag?a?niaj?cych lokalne potrzeby oraz samorz?du prowadz?cego prace projektowe i wykonawcze mog? doprowadzi? do efektów jakie do niedawna by?y nie mo?liwe do osi?gni?cia.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...wa_Kultury.html
 
   Podziel się na:     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmoKlej do luster klej do luster Lakma | www.laweta.biz.pl | www.wyposazenie-wnetrz.org.pl | busy Hamburg | psychoterapia Piła

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Chronicles v 0.2 modified by Nasedo - SITEMAP - anime
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11